tel. 609 93 77 93 | kancelaria@primuslex.pl

Vsmart Extensions

W ramach świadczonych usług oferujemy:

 • pomoc w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności,
 • opiniowanie problemów prawnych przedstawianych na bieżąco przez Klienta,
 • negocjowanie warunków umów,
 • przygotowywanie oraz weryfikowanie umów zawieranych w ramach działalności przedsiębiorstwa Klienta,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie projektów pism i odpowiedzi na pisma w toku negocjacji, postępowań polubownych, postępowań sądowych i administracyjnych,
 • sprawy pracownicze
 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego,
 • podziały, połączenia, przekształcenia i likwidacje spółek,
 • opracowywanie projektów uchwał organów spółki, statutów, regulaminów
 • organizowanie i przeprowadzanie zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń,
 • przygotowywanie i składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów w spółce (związanych z zaskarżaniem uchwał, z wyłączeniem wspólników, z treścią umowy spółki, i innymi)
 • przeprowadzanie badań due diligence wierzytelności i przedsiębiorstw,
 • prowadzenie spraw postępowań sądowych i administracyjnych ,
 • obsługa prawna procesów inwestycyjnych, w tym prowadzenie negocjacji umów oraz przygotowywanie dokumentacji,
 • dochodzenie należności,
 • windykację sądowa oraz nadzór nad czynnościami egzekucyjnymi podejmowanymi przez komorników sądowych. 

 Zapewniamy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie:

 • prawa spółek handlowych
 • prawa gospodarczego
 • ochrony danych osobowych
 • prawa cywilnego
 • prawa podatkowego
 • własności intelektualnej i przemysłowej
 • prawa autorskiego i prasowego
 • prawa ubezpieczeń gospodarczych
 • ochrony konkurencji i konsumentów
 • prawa bankowego
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawa administracyjnego
 • prawa budowlanego
 • prawa telekomunikacyjnego
 • prawa transportowego
 • prawa medycznego
 • prawa ochrony środowiska